به بهانه جدایی قلعه نویی: یه پایان تلخ، بهتر از یه تلخی بی پایانه!