یک هزار و 49 پروژه مخابرات در خوزستان به بهره برداری رسید