اولین طلای تاریخ تکواندوی آذربایجان با رضا مهماندوست