بیابانکی: شاعران جوان باید سعی کنند تا شعرهایشان به شعارزدگی نزدیک نشود