دشمن با ایجاد ناامنی در منطقه می خواهد اسلام ستیزی را گسترش بدهد