بزرگترین رقابت روباتهای امدادرسان جهان برگزار می شود