نماینده مجلس:یکی از راههای توسعه استان گلستان احیای بخش گردشگری است