مذهب گرایی و نژاد پرستی موجب تخریب خاورمیانه شده است