برگزاري کنفرانس شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد