مدارس صدرا از معنویت و جایگاه ارزشی بالایی برخوردار هستند