دولت با معضل بيش از 2 هزار طرح عمراني ناتمام مواجه است