اختلافات فرهنگي همسران، دليل مهم تشکيل پرونده هاي خانوادگي است