پایان کار ایران در کاپ یک جهانی آب‌های آرام با تک مدال مجللی