تصویب بیش از 1300 واژه نظامی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی کشور