برگزاری دوره‌های امداد و نجات در 400 روستای استان قزوین