آیت الله وحید خراسانی به صورت تلفنی جویای احوال آیت الله نظری شد