انتصاب سرپرست پردیس‎ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان لرستان