شورای شهر کرج منحل نمی شود/ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شد/ اعضاء متقلب از شورا اخراج خواهند شد