شرکت استیل‌آذین پاکت پیشنهادی خود را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه داد