هلال احمر برای پیشگیری از اعتیاد در سراسر کشور کارگاه برگزار می کند