مرکز آمار ایران اعلام کرد: افت ۶۶ درصدی درخواست مجوز ساخت مسکن/ ۹۱درصد متقاضی ۵ طبقه