لزوم توجه به پایه های فرهنگی از ضروریت های یک جامعه رشد یافته است