ورزشکارها الگوهای اخلاقی مناسب تری برای جوانان هستند