تبیین جاهلیت مدرن از سوی رهبری مسیر حرکت را روشن کرده است