نهادینه کردن فرهنگ انتقاد، ره‌آورد کرسی‌های آزاد‌اندیشی است