کشتی نجات تا سه روز آینده در بندر حدیده پهلو می گیرد