4 ستاره سابق پرسپولیس، عضو هیات مدیره استیل‌آذین ایرانیان