رونمايي و نقد کتاب«ريخت شناسي داستان هاي ميني ماليستي»