طرفداران جيمز باند برای تماشای فيلمبرداری صف كشيدند