مسائل مهم اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی اولویت وزارت علوم است