افتتاح ۴ پروژه بزرگ دانشگاه آزاد با حضور رییس جمهور