برای نوشتن هر صفحه داستان انقلاب باید هزار صفحه مطالعه کرد