تشکیل کمیته بررسی حواشی بازی تراکتورسازی و نفت در وزارت ورزش