اوباما استفاده پلیس آمریکا از برخی از تجهیزات نظامی را ممنوع کرد