بهرام افشارزاده: زمان زیادی برای انتخاب سرمربی فصل بعد نداریم