بیانیه باشگاه سپاهان/ قهرمانی گوارای وجود هواداران