شعر در همه زبان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد/ ما از فرهنگ غنی شعر برخوردار هستیم