کمیته بررسی وقایع ورزشگاه تبریز در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد