پنجمین مرکز فرهنگی دفاع مقدس خوزستان در اهواز راه اندازی شد