تصاویر/ کشف محموله مواد انفجاری جاسازی شده در قوطی پودر بچه