ادعای الحیات: ایران در میان اعراب فقط عربستان را تهدید می کند / ملک سلمان به فکر اتحاد با اعراب خلیج فا