راه اندازي 14 فروشگاه شهروند تا پايان سال جاري/قرعه كشي شهروند انجام شد