سفر مقامات بلندپایه آمریکا به روسیه نشانه‌ای از بهبود روابط است