از تهدید امام به بازگشت به قم تا مانع شدن از ساخت پناهگاه