ستاری: باشگاه محققان و اساتید در کشور ایجاد می‌شود