اکران «رستاخیز» در عیدفطر قطعی شد/ رد اخبار درباره تغییر در شورا