11 هزار دانشجوی افغان در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند