موزه نقش مهمی در توسعه فرهنگی ایران و تعاملات اجتماعی دارد