اسلام دین صلح است نه جنگ//آرزویم زندگی در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم در پایان عمرم است