مذاکره برای ثبات قیمت خودرو/تعویض قطعات سالم با معیوب در نمایندگی‌های خودروسازان